ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร
หมวด : วิศวกรรมศาสตร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย การประมาณราคางานดิน งานเสาเข็ม งานไม้แบบ งานคอนกรีต งานเหล็กเสริมคอนกรีต งานหลังคา งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า งานระบบสุขาภิบาล บัญชีรายการประมาณราคาและการประกวดราคา รวมถึงการคำนวณค่า Factor F การคำนวณเงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K) และการคำนวณระยะเวลาในการก่อสร้างอาคาร โดยเน้นตัวอย่างการคำนวณราคาค่าวัสดุ และค่าแรงของแต่ละหมวดงานที่หลากหลาย โดยอ้างอิงวิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์การประมาณราคางานก่อสร้างอาคารของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง