ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเบื้องต้น
หมวด : วิศวกรรมศาสตร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : รศ. กวี หวังนิเวศน์กุล
ยอดคงเหลือ : 30
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างเทคนิคสถาปัตย์ และเป็นพื้นฐานสำหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาต่อไป โดยรายละเอียดของเนื้อหาวิชาได้เขียนเรียงลำดับตามขั้นตอนของการคำนวณออกแบบอาคารอย่างง่าย เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป นอกจากนี้รายละเอียดของเนื้อหาวิชายังครอบคลุมตามหลักสูตรในระดับ ปวส. ของกรมอาชีวศึกษาอย่างครบถ้วน