ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

การออกแบบผิวทาง
หมวด : วิศวกรรมโยธา
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : รศ. กวี หวังนิเวศน์กุล
ยอดคงเหลือ : 22
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : การออกแบบผิวทางเป็นวิชาแกนวิชาหนึ่งในสาขาวิศวกรรมโยธา ซึ่งจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผิวทาง หน่วยแรงในชั้นผิวทางลาดยาง ชั้นโครงสร้างของทาง ลักษณะของผิวทาง มาตรฐานต่างๆ ที่ใช้ออกแบบ ลักษณะของการชำรุดและการซ่อมบำรุง ตลอดจนสามารถเลือกออกแบบผิวทางให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและเศรษฐกิจของท้องถิ่น