ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง
หมวด : วิศวกรรมศาสตร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : วีระศักดิ์ กรัยวิเชียร
ยอดคงเหลือ : 30
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มเดียวในด้านเครื่องจักรกลงานก่อสร้างที่จะให้ความรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการปฏิบัติงานจริง โดยได้อธิบายตั้งแต่แบบ ชนิดของเครื่องจักรกลก่อสร้าง เช่น รถแทรกเตอร์ รถขุดตัก ฯลฯ หลักการทำงานของระบบต่าง ๆ ตัวอย่างการคำณวนหาปริมาณงานของเครื่องจักรกลประเภทต่าง ๆ ส่วนประกอบ การทำงาน ขีดความสามารถ ค่าใช้จ่าย ตลอดจนการเลือกและการบริหารเครื่องกลงานก่อสร้างต่าง ๆ